Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego maciejbis.pl obowiązujący od dnia 17.07.17 r.

1.Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
 3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.Definicje

 1. Sprzedawca – Agge Invest Ltd. z siedzibą w Poole, Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, United Kingdom, BH15 1DX, CN 11503913.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wstawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 7. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 8. Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 9. Produkt – usługa lub towar, w tym plik oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie.
 10. Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.
 11. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.maciejbis.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 12. Sprzedaż Pliku – odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych na realizację Zamówienia.
 14. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce realizacji umowy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

3. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:
  1.  Dodanie do koszyka Produktu;
  2.  Wskazanie adresu e-mail;
  3.  Wybór rodzaju dostawy i płatności;
  4.  Wybór miejsca doręczenia rzeczy (nie dotyczy zakupu ebooków) bądź miejsca realizacji usługi;
  5.  Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;
  6.  Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.
 4. Towar jest wysyłany w terminie podanym na karcie produktu a usługa jest realizowana zgodnie z informacją zawartą w ofercie. Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail o zrealizowaniu Zamówienia oraz o numerze przesyłki
 5. W wypadku zakupu Pliku opłacenie Zamówienia przez Kupującego powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Kupującemu Pliku lub poprzez wysłanie na podany przez niego adres e-mail, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. Pobranie Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale 4.
 6. W wypadku zakupu usługi szkolenia klient otrzymuje na podany adres e-mail bilet imienny uprawniający do wstępu na szkolenie w określonym czasie i miejscu. W razie niemożności uczestniczenia w określonym szkoleniu, Klient może wykorzystać bilet do wstępu na to samo szkolenie, w innym czasie, w ciągu 2 lat od momentu zakupu. Bilet upoważnia do dowolnej liczby powtórnego udziału tej samej osoby w tym samym szkoleniu w ciągu 3 lat od zakupu, na warunkach określonych w bilecie.
 7.  Jeżeli Kupujący korzysta z adresów e-mail w domenie tlen.pl, o2.pl, go2.pl, wiadomości e-mail, które Sprzedający wysyła do Kupującego, mogą w ogóle nie docierać. W przypadku braku wiadomości dotyczącej realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny, lub wysłanie zapytania z innego adresu e-mail.
 8. Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:
  1. Przelew bankowy
  2. Płatność kartą
 9. Realizacja Zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” oraz „płatność kartą” po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 10. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Konsumentowi dokonującemu zakupu produktu przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2.  W wypadku zakupu usługi, prawo do odstąpienia nie przysługuje jeśli na żądanie klienta, rozpoczęto realizację usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia.
 3.  W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zakupionej usługi po rozpoczęciu jej realizacji, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4.  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 5.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13.  Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
 3. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.)