Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Agge Invest Ltd, Unit 5-6 The Courtyard, East Park, Crawley, England, RH10 6AG, GB 11503913 – zwana dalej „ADO”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizację Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży ADO pobiera następujące dane osobowe:
 • Imię, nazwisko,
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu kontaktowego, adres mailowy
 1. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Zaakceptowanie niniejszej klauzuli oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.